SALGSVILKÅR

1. GENERELT
Du må ha fylt 18 år for å handle på jessheimsystue.no.

Det er trygt å handle hos oss på jessheimsystue.no. Kjøpet er regulert av Avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven. Disse lovene kan ikke fravikes og gir deg som kunde viktige retter.

2. AVTALEN
Avtalen består av disse salgsvilkår, opplysninger oppgitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, gjelder det som er særskilt avtalt mellom partene, så sant det ikke er i strid mot lovene som ikke kan fravikes.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante forskrifter som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

3. PARTENE
Selger:

JESSHEIM SYSTUE
Org. nr.: 986 329 854
Trondheimsvegen 95C, 2050 Jessheim
post@jessheimsystue.no
www.jessheimsystue.no

Selger vil heretter bli kalt for «vi», «oss», «vår» eller «våre».

Kjøper:
Personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og vil bli heretter nevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».

4. PRIS
Alle prisene i nettbutikken, samt leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje, etc.) er i norske kroner og inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll o.l.). De enkelte elementene i totalprisen er spesifisert i bestillingsløsningen før bestillingen er utført.

Vi tar forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i produktinformasjon, pris og bilder kan forekomme.

5. AVTALEINNGÅELSE 
Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er sendt inn til oss. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har skjedd en skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i bestillingen din, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det er en slik feil.

6. BETALING
Vi kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra oss til deg.

Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Ved bruk av kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Kortet blir belastet samme dag som varen blir sendt.

Vi bruker Klarna som betalingsløsning.

7. LEVERING
Levering har skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen. Leveringstidspunkt skal opplyses om i bestillingsløsningen. Dersom det ikke er gjort, skal vi levere varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter at vi har mottatt bestillingen din. Varen skal leveres til kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. ANGRERETT
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i samsvar med angrerettloven. Vi utvider angrefristen fra 14 dager til 30 dager.

Du må gi oss beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å gå. I fristen er alle kalenderdager inkludert. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag blir fristen forlenget til nærmeste virkedag.

Angrefristen er antatt som overholdt dersom den beskjeden er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten gjelder og beskjeden bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Angrefristen begynner å gå:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen gjelde fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen begynne å gå fra dagen etter siste levering er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 30 dager fra beskjed om bruk av angreretten er gitt. Du dekker de direkte kostnadene ved retur av varen, med mindre annet er avtalt eller vi ikke har opplyst om at kjøper skal dekke returkostnadene. Vi kan ikke fastsette gebyr for din bruk av angreretten.

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk beskjed om din avgjørelse om å benytte deg av angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varen fra deg, eller til du har lagt fram dokumentasjon for at varen er sendt tilbake.

9. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – dine retter og frist for å melde krav
Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i samsvar med avtalen mellom partene, og dette ikke har årsak i deg eller forhold på din side, kan du i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven, kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Ved krav om mislighold bør beskjeden av bevishensyn være skriftlig (f. eks e-post).

Oppfylling
Du kan holde fast ved kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse av ordren dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller ordren.

Skulle vanskene falle vekk innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse. Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.

Du kan likevel heve kjøpet umiddelbart dersom vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller
dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Om varen ble levert etter tilleggsfristen du har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.

10. ERSTATNING
Du kan kreve erstatning for tap du har lidd som følge av forsinkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom vi redegjør at forsinkelsen er forårsaket av hindringer utenfor vår kontroll som ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktningen på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

11. MANGEL VED VAREN – dine rettigheter og reklamasjonsfrist
Dersom det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss beskjed om mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke har sin årsak i deg eller forhold fra din side, kan du i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter forholdene, holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra oss. Reklamasjon til oss bør skje skriftlig.

Vi har livstidsgaranti på bunadsølv og dekker eventuelle feil og mangler som følge av produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke ved unormal slitasje eller feil bruk. På klokker er det 2 års garanti. For mer info om jessheimsystue.no sin garanti, les punkt 13.

Retting eller omlevering
Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Vi kan likevel motsette oss dine krav dersom gjennomføringen av kravet ikke er mulig eller påfører oss urimelige kostnader.

Retting eller omlevering skal utføres innen rimelig tid. Vi har i utgangspunktet ikke rett til å utføre mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom verdien på varen i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. SELGEREN SINE RETTIGHETER VED KJØPEREN SITT MISLIGHOLDS
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de andre pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke har sin årsak i oss eller forhold på vår side, kan vi i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter forholdene, holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil også etter forholdene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfylling
Vi kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er ikke varen levert, taper vi retten dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Vi kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mishold fra din side. Vi kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom vi setter en rimelig tilleggsfrist for oppfylling og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom du ikke betaler kjøpesummen i samsvar med avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg.

13. GARANTI
jessheimsystue.no har livstidsgaranti* på bunadsølv gjennom våre leverandører. Blir bunadsølvet skadet eller ødelagt på grunn av produksjonsfeil så erstattes dette. Garantien vi gir deg kommer i tillegg til de rettene du allerede har som er i samsvar med lovene som ikke kan fravikes.

Garantien innebærer dermed ingen reduksjon i dine rettigheter til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

*Livstidsgarantien gjelder ikke klokker. Her er det 2 års garanti.

14. PERSONOPPLYSNINGER
Vi er ansvarlige for behandling av innsamlede personopplysninger. Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, bare innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre plikter etter avtalen.

Dine personopplysninger vil bare bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

15. KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal prøve å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.